• phattuvandao3
 • lopbatchanhdao
 • vandaptusinh
 • tinhtoa2
 • khatthuc1
 • ttl3
 • quetsan
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem3
 • ttl1
 • benthayhocdao
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem2
 • amthat2
 • chanhungphatgiao
 • amthat3
 • vandao2
 • ThayTL
 • daytusi
 • phattuvandao1
 • toduongtuyetson
 • amthat1
 • tranhducphat
 • tinhtoa1
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Am thất
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
In bài này

KHI CÓ TU THÂN HÀNH NIỆM

Lượt xem: 4123

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích MCĐPTPMN, TG. 2007, tr. 96-100)
link sách: MCĐPTPMN

MA VƯƠNG TẤN CÔNG ĐƯỢC 

Người không tu tập pháp môn Thân Hành Niệm thì

hôn trầm, thùy miên, vô kí, ngoan không, vọng tưởng và tất cả ác pháp như bệnh tật, tai nạn sẽ đến tấn công tới tấp, và nhất là không bao giờ tránh khỏi những họa khổ đó như Đức Phật đã dạy rất rõ ràng:

“Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo nào không tu tập Thân Hành Niệm, không làm cho sung mãn, thời Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người quăng một hòn đá nặng vào một đống đất sét ướt nhuyễn, này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội (lún sâu) vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy?

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai không tu tập Thân Hành Niệm, không làm cho sung mãn, Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây khô không có nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói: "Tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không?

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai không tu tập Thân Hành Niệm, không làm cho sung mãn, Ma (vương) có cơ hội với người ấy, Ma (vương) có cơ duyên với người ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trống rỗng, trống không, được đặt trên cái giá, có một người đi đến, mang theo đầy nước. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ nước (vào bình) không ?

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu tập Thân Hành Niệm, không làm cho sung mãn, Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị ấy.”

Những lời trên đây của Đức Phật là những lời dạy chỉ rõ và thật sự, nếu ai không tu tập pháp môn Thân Hành Niệm thì bị Ma Vương tấn công. Ma vương ở đây tức là tam độc: Tham, Sân, Si, và tất cả các ác pháp bên ngoài sẽ làm cho đau khổ.

Con người sống trong cuộc đời này luôn luôn bị tâm tham, sân, si, mạn, nghi tấn công từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Vì thế con người rất đau khổ, từ đau khổ này chồng chất những đau khổ khác, từ đời này sang đời khác mà không bao giờ dứt. Cho nên chỉ có tu tập pháp Thân Hành Niệm thì mới diệt trừ được nó.

Pháp Thân Hành Niệm tu tập làm cho kiên cố làm cho sung mãn thì tất cả các cảm thọ đều không tấn công vào được thân tâm người đó. Vì thế mà tâm luôn luôn Bất Động, Thanh Thản, An Lạc không phải chỉ trong thời khoá tu tập mà suốt cả ngày đêm lúc nào tâm cũng Bất Động. Đấy là một trạng thái giải thoát vì trong trạng thái đó không còn chút khổ đau nào xen vào được.

Nếu tu tập pháp Thân Hành Niệm mà không cố gắng làm cho nó trở thành căn cứ địa thì không thể nào tránh khỏi những bệnh khổ tấn công, xin quí vị nên nhớ điều này. MA VƯƠNG KHÔNG TẤN CÔNG ĐƯỢC

Muốn diệt trừ tâm tham, sân, si, mạn, nghi để đạt được tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự thì phải tu tập pháp môn Thân Hành Niệm.

Pháp môn Thân Hành Niệm là một pháp môn diệt các chướng ngại pháp tuyệt vời, nhưng tu tập phải biến nó trở thành căn cứ địa, còn nếu không được vậy thì sẽ gặp nhiều tai họa trên đường tu tập.

Pháp môn Thân Hành Niệm được lập thành như cỗ xe, khi xe chạy thì không có một vật gì cản trở nó được, nếu có một chướng ngại pháp nào cản lối thì xe Thân Hành Niệm sẽ cán nát không một vật gì mà nó không cán được. Cho nên người tu tập pháp môn Thân Hành Niệm là tu tập pháp môn để diệt trừ tâm dục và các ác pháp khiến cho thân tâm thanh tịnh. Vì thế Đức Phật gọi là Ma Vương không có cơ hội và không có duyên với vị ấy. Do Ma Vương không có duyên và không có cơ hội với vị ấy, nên thân tâm vị ấy bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ đó mới chứng tâm Vô Lậu. Vậy muốn hiểu rõ điều này chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy:

“Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập Thân Hành Niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có cơ hội với vịấy. Ma (vương) không có duyên với vịấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây không?

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu tập Thân Hành Niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây ướt có nhựa, rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay lửa và nói: "Tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không?

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu tập Thân Hành Niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đầy tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đầy nước. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ được nước vào (bình ấy) không?

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập Thân Hành Niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có cơ hộ đối với người ấy, Ma (vương) không có cơ duyên đối với người ấy.”

Đúng vậy một người tu pháp môn Thân Hành Niệm thì không có một ác pháp nào hay một tầm dục nào xen vào thân tâm được họ được, nếu tu đúng pháp, còn nếu tu sai pháp tức là tu tập không kiên cố thì tất cả các cảm thọ sẽ tấn công tới tấp,.chỉ còn nước xin đi bác sĩ hay đi bệnh viện.

Tu tập theo Phật giáo mà còn đi bác sĩ, bệnh viện, đó là những người không có gan dạ, nhút nhát sợ chết, ý chí như vậy rất tệ.

Những người hèn yếu như vậy xin đừng tu theo Phật giáo. Phật giáo chỉ giành cho những trượng phu chớ không thể để cho những người phàm phu tục tử tham sống sợ chết. Những hạng người tham sống sợ chết nên sống chờ Vô Thường đến mời đi là tốt nhất, chớ đừng mong làm chủ nó.

Làm chủ giặc sinh tử là phải những người quân tử chớ những người tiểu nhân thì xin đừng nên theo Phật giáo tu hành, vì theo Phật giáo tu hành thì làm mất uy tín Phật giáo.

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9062788