• benthayhocdao
 • vandaptusinh
 • ttl1
 • khatthuc1
 • thanhanhniem3
 • amthat3
 • chanhungphatgiao
 • ThayTL
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem2
 • lopbatchanhdao
 • daytusi
 • tinhtoa2
 • huongdantusinh
 • tamthuphattu
 • amthat1
 • quetsan
 • toduongtuyetson
 • tranhducphat
 • thanhanhniem1
 • phattuvandao3
 • vandao2
 • phattuvandao1
 • amthat2
 • ttl3
 • tinhtoa1
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
In bài này

Đạo Đế

Lượt xem: 10001

Nói đến "ĐẠO ĐẾ" thì ai cũng biết nó là một chơn lý trong bốn chơn lý của loài người. Bốn chơn lý ấy gồm có:

1. Khổ đế
2. Tập đế
3. Diệt đế
4. Đạo đế

Ở đây chúng tôi chỉ nói về ĐẠO ĐẾ, chứ không giải thích luôn cả bốn chơn lý, vì trang giấy hạn hẹp, chúng tôi xin hẹn lại với các bạn bài sau. Tại sao chúng tôi lại giải thích về ĐẠO ĐẾ mà không giải thích về các ĐẾ khác trước?

Xin thưa cùng các bạn! ĐẠO ĐẾ đã được nhiều nhà học giả xưa và nay thuyết giảng và giải thích, nhưng thuyết giảng và giải thích về chơn lý này một cách sai lệch. Sự sai lệch ấy quá nặng nề, khiến cho chơn lý này lệch lạc không đúng nghĩa của nó. Do đó, người nghe và người đọc tưởng đây là pháp môn tu tập, chứ không ngờ nó là tên của các lớp học. Có lẽ các nhà học giả ấy không hiểu nghĩa chơn lý này, nên sự giảng dạy của các Ngài đã biến chơn lý này thành một pháp môn tu tập như trên đã nói. Các Ngài đã biến chơn lý này không còn là chơn lý nữa. Các Ngài không ngờ bài pháp đầu tiên của Đức Phật đã nói về bốn chơn lý của loài người, chứ không phải bài pháp dạy tu tập. Các Ngài quá lầm lạc lấy tên lớp học làm bài học. Vì lý do đó mà chúng tôi cần phải giải thích để các bạn hiểu ĐẠO ĐẾ cụ thể và rõ ràng hơn. Vậy ĐẠO ĐẾ nghĩa là gì?

Thưa các bạn! ĐẠO ĐẾ là CON ĐƯỜNG CHƠN LÝ, là một danh từ cổ đại của nước Ấn Độ, dùng nó để phân định trường lớp giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản - nhân quả làm người, nhờ có giáo dục đào tạo đạo đức thì con người mới biết cách sống, không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế nó được chia ra làm tám lớp học để rèn luyện thân tâm con người. Tám lớp học ấy gồm có:

1. Chánh kiến
2. Chánh tư duy
3. Chánh ngữ
4. Chánh nghiệp
5. Chánh mạng
6. Chánh tinh tấn
7. Chánh niệm
8. Chánh định

Thưa các bạn! Chánh kiến là tên của lớp học thứ nhất của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh kiến phải học những bài học nào?

Chánh kiến phải học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học TỨ BẤT HOẠI TỊNH (nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn). Khi tu tập Tứ Bất Hoại Tịnh thì TÍN LỰC xuất hiện.

Chánh tư duy là tên lớp học thứ hai của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh tư duy phải học những bài nào?

Chánh tư duy phải học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học GIỚI Ý HÀNH NIỆM (ý căn) Khi tu tập Giới Ý Hành Niệm thì TÍN LỰC xuất hiện.

Chánh ngữ là tên của lớp học thứ ba của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh ngữ phải học bài học nào?

Chánh ngữ phải học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học GIỚI KHẨU HÀNH NIỆM (thiệt căn). Khi tu tập Giới khẩu Hành Niệm thì TÍN LỰC xuất hiện.

Chánh nghiệp là tên lớp học thứ tư của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh nghiệp phải học những bài nào?

Chánh nghiệp phải học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học GIỚI THÂN HÀNH NIỆM (thân căn). Khi tu tập Giới Thân Hành Niệm thì TÍN LỰC xuất hiện.

Chánh mạng là tên lớp học thứ năm của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh mạng phải học những bài học gì?

Chánh mạng phải học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học TỨ VÔ LƯỢNG TÂM. Khi tu Tứ Vô Lượng Tâm thì TÍN LỰC xuất hiện.

Chánh tinh tấn là tên của lớp học thứ sáu của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh tinh tấn phải học những bài học nào?

Chánh tinh tấn phải học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học TỨ CHÁNH CẦN. Khi tu Tứ Chánh Cần thì có TẤN LỰC xuất hiện.

Chánh niệm là tên của lớp học thứ bảy của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh niệm phải học những bài học gì?

Chánh niệm phải dùng TỨ NIỆM XỨ thực tập và rèn luyện thân tâm. Khi tu tập trên Tứ Niệm Xứ thì có NIỆM LỰC xuất hiện.

Thưa các bạn! Khi chúng ta tu học lớp thứ bảy này xong, thì có bảy năng lực giải thoát xuất hiện. Bảy năng lực giải thoát ấy gọi là THẤT GIÁC CHI. Thất Giác Chi còn gọi là THẤT BỒ ĐỀ PHẦN. Thất Bồ Đề Phần là bảy trạng thái giải thoát của thân tâm của mỗi người. Khi có Bảy Giác Chi xuất hiện đầy đủ thì chúng ta mới có đủ đạo lực. Đạo lực ấy có tên là TỨ NHƯ Ý TÚC. Nhờ có Tứ Như Ý Túc chúng ta mới bắt đầu vào học lớp thứ tám. Vậy lớp thứ tám là gì?

Chánh định là tên của lớp học thứ tám của ĐẠO ĐẾ. Vậy Chánh định phải học những bài học nào?

Chánh định phải học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học TỨ THÁNH ĐỊNH. Khi tu tập Tứ Thánh Định thì có ĐỊNH LỰC xuất hiện.

Thưa các bạn! Khi chúng ta tu học Tám lớp này xong, liền nhập Thiền Thứ Tư. Ở trạng thái Thiền Thứ Tư chúng ta thực hiện Tam Minh. Khi thực hiện Tam Minh xong thì TUỆ LỰC xuất hiện.

Như vậy xét qua 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 bài pháp tu học trên tám lớp học này, như vậy tám lớp học này có giáo trình bài bản tu học hẳn hoi, rõ ràng, cụ thể, chứ không mù mờ như các nhà học giả Đại Thừa xưa và nay, nhầm lấy tám lớp học của Đạo Đế đem ra giải thích thành pháp môn tu học, thật là lầm lạc. Phải không các bạn?

Thưa các bạn! Các bạn tu theo Phật Giáo mà không giữ gìn giới luật nghiêm túc và không siêng năng tu tập 37 phẩm trợ đạo mà cứ học tập tích trử cho nhiều những kiến giải, tưởng giải của các nhà học giả xưa và nay để lấy cấp bằng Tiến sĩ Phật học, làm giảng sư thuyết giảng, lại thuyết sai giáo pháp của Phật thật là xấu hổ. Nhất là làm cho Phật Giáo mất đường tu tập của người sau, tội ấy rất lớn. Phải không các bạn?

"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", nếu giải thích Phật pháp không đúng là để lộ sự ngu dốt của mình. Xin các bạn lưu ý.

Kính ghi

Tu Viện Chơn Như

******

Tu không giữ Giới, lạc hướng đi
Nghe đâu tin đó, chẳng tư duy
Tín tâm, thiếu trí tà lợi dụng
Theo tà tín phụng, ắt lâm nguy!

(Thư giãn lúc biên tập).

Xin quí vị đón xem bài những Đạo Đế kế tiếp

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
6930356