• lopbatchanhdao
 • toduongtuyetson
 • khatthuc1
 • quetsan
 • benthayhocdao
 • daytusi
 • tinhtoa1
 • amthat2
 • thanhanhniem1
 • tranhducphat
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem3
 • ThayTL
 • phattuvandao3
 • amthat1
 • vandaptusinh
 • thanhanhniem2
 • tamthuphattu
 • tinhtoa2
 • ttl1
 • ttl3
 • vandao2
 • phattuvandao1
 • amthat3
 • chanhungphatgiao
 • lailamtoduong1
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
In bài này

TỨ BẤT HOẠI TỊNH

Lượt xem: 2414

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP, tập 4, TG.2011, tr.338-341)
link sách: ĐVXP, tập 4

Hỏi: Kính bạch Thầy! “Tứ Bất Hoại Tịnh” là gì? Ngưỡng mong Thầy dạy lại cho chúng con được thấu suốt hơn.

Ðáp: Tứ Bất Hoại Tịnh là một pháp môn tu tập làm cho sự thanh tịnh của thân tâm không bị hư hoại. Tứ Bất Hoại Tịnh chính là pháp môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới của Phật giáo Nguyên Thủy, nó không giống pháp môn niệm Phật của Phật giáo phát triển (Tịnh Ðộ Tông) chuyên niệm hồng danh của Phật A-Di-Đà.

Kính thưa các bạn! Theo như kinh Nguyên Thủy đức Phật dạy:

1/ Niệm Phật là sống như Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật (Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật).

2/ Niệm Pháp là sống đúng như pháp, tu tập đúng như pháp, chứ không phải tụng kinh.

3/ Niệm Tăng là sống hòa hợp như chúng Tăng, không chống trái nhau, chứ không phải trai tăng cúng dàng, lạy lễ các vị Tăng để cầu phước báu.

4/ Niệm Giới là sống đúng Phạm hạnh, không hề vi phạm một giới luật nào và không phạm một lỗi nhỏ nhặt nào.

Chứ không phải hằng tháng vào ngày 30 và ngày rằm cùng nhau tụng giới. Bởi không tu hành nên các nhà học giả y cứ trên chữ nghĩa kiến giải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới thì giải thích niệm là đọc lầm thầm trong ý như câu: “Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay Nam Mô Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư  Phật, Thế Tôn”. Hay niệm Nam Mô A Di Ðà Phật. Niệm như vậy là niệm theo kiểu Phật giáo phát triển, niệm ức chế tâm không có nghĩa lý gì cả, không có sự giải thoát gì cả. Ở đây, đức Phật dạy niệm tức là sự tư duy Phật, Pháp, Tăng và Giới để chúng ta thấu triệt Phật, Pháp, Tăng và Giới hàm nghĩa giải thoát như thế nào, để chúng ta noi theo đó mà thực hiện sống và tu tập đúng như Phật đã sống, đúng như Pháp Phật đã thuyết, đúng như chúng Thánh Tăng đã sống và đúng như Giới luật đã dạy.

Bài pháp Tứ Bất Họai Tịnh này được tu học và rèn luyện trên lớp Chánh Kiến. Do tu học trên lớp Chánh Kiến, nên phải dùng nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn mà tu tập. Có hiểu biết và tu tập như vậy thì mới có giải thoát thật sự, còn niệm danh hiệu Phật, tụng kinh, cúng dường trai Tăng, đảnh lễ chư Tăng và tụng Giới, dù có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới như vậy cho đến muôn kiếp ngàn đời thì cũng chẳng có giải thoát được chút nào. Người ta đã lầm cho rằng niệm như vậy là để nhất tâm bất loạn, tức là trong lúc niệm không có niệm nào khác xen vào, chỉ duy nhất có câu niệm Phật mà thôi, thì sẽ được vãng sanh vào cõi Tịnh Ðộ, đó là hiểu theo kiến giải lầm lạc của Tịnh Ðộ Tông (Thất nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Ðà Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền). Còn hiểu theo nghĩa Thiền Tông thì nhất tâm bất loạn tức là chẳng niệm thiện niệm ác, chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền là thiền định, là Phật tánh.

Nhưng tất cả những sự tu tập như vậy đều sai hết các bạn ạ! Khi nhất tâm bất loạn như vậy, các bạn sẽ rơi vào thế giới tưởng của tưởng uẩn, nơi đây là mê hồn trận của tà giáo ngoại đạo. Các bạn tu hành cần nên cảnh giác hang hùm nguy hiểm này. Khi tu tập đến đây các bạn coi chừng bị ức chế tâm quá độ thì sẽ bị rối loạn thần kinh, trở thành nguy hiểm cho tánh mạng của các bạn. Sự tu sai lạc này, các bạn sẽ mằc những bệnh thần kinh, điên khùng, mất trí, v.v... khi cười, khi khóc hay làm ra vẻ sống kỳ lạ không giống ai hết.

Ðến đây các bạn đã hiểu sơ sơ về bài học của lớp Chánh kiến “TỨ BẤT HOẠI TỊNH”. Sau này có dịp các bạn sẽ gặp lại chúng tôi trên những giáo trình tu học của lớp này thì còn thú vị hơn nhiều.

Thân ái chào các bạn, chúc các bạn dồi dào sức khoe tu tập xả tâm tốt.

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1443
Số lần xem các bài viết
6371169