• ThayTL
 • amthat2
 • quetsan
 • huongdantusinh
 • vandao2
 • tamthuphattu
 • toduongtuyetson
 • amthat1
 • amthat3
 • vandaptusinh
 • thanhanhniem3
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem2
 • lailamtoduong1
 • tinhtoa1
 • ttl3
 • tranhducphat
 • tinhtoa2
 • benthayhocdao
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • daytusi
 • thanhanhniem1
 • khatthuc1
 • phattuvandao1
 • lopbatchanhdao
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc

Nghi thức Thọ Trai tại Tu Viện Chơn Lạc USA (Tài liệu + audio)

Vị tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường phải làm gì? Sau đây là những lời ước nguyện của người tu sĩ mới xuất gia, giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận sự cúng dường. (Trích trong tập sách Pháp Tu Của Phật - ĐTL Thích Thông Lạc biên soạn)

Vị tỳ kheo phải làm gì khi thọ nhận của cúng dường

Ước nguyện trước khi thọ thực

Ước nguyện sau khi thọ thực